7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Πρόγραμμα Πρόληψης Αλκοόλ και Νέοι

Φεβ 23 2018 9:39 πμ

Στο πλαίσιο της υπογραφής Πλαισίου Αντίληψης και Συνεργασίας με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης για την ανάπτυξη προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας στις σχολικές μονάδες και σε συνέχεια της υπ' αρ.  Φ10α/4407/Δ4/11-1-2018 έγκρισης των προγραμμάτων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Πρόγραμμα Πρόληψης Αλκοόλ και Νέοι αποτελεί ένα σύνολο δράσεων ενημέρωσης των μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων για τις επιβλαβείς συνέπειες της χρήσης αλκοόλ, οι οποίες βασίζονται στη βιωματική προσέγγιση. Απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου και στόχος είναι η ενεργοποίηση των μαθητών σε θέματα που σχετίζονται με τη χρήση αλκοόλ και τις βλαβερές επιπτώσεις αυτού. Υλοποιείται με παρουσιάσεις σε σχολικές μονάδες, ημερίδες, ενημερωτικές συναντήσεις και δύναται να συνδυαστεί με ενημερωτικές συναντήσεις γονέων στο χώρο του σχολείου σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και με την ενημέρωση των λειτουργών της εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από επαγγελματίες υγείας και δημόσιας υγείας σε συνέχεια της υπ' αρ. 105/15-2-2018 (ΑΔΑ: ΨΡ2Τ469Η2Ι-Ι0Α) απόφασης της Διοίκησης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης με θέμα "Υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων για θέματα υγείας σε σχολικές μονάδες στο πλαίσιο της Αγωγής και Προαγωγής Υγείας σε Εθνικό και Περιφερειακό Επίπεδο στην περιοχή ευθύνης της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης". 

Στην παρούσα ενότητα αναρτάται το απαραίτητο υλικό για την υλοποίηση του προγράμματος, ήτοι πρότυπες παρουσιάσεις που έχουν δημιουργηθεί από ομάδα εργασίας επαγγελματιών υγείας σε επίπεδο Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, λοιπό εκπαιδευτικό και πολυμεσικό υλικό, ενημερωτικό υλικό φορέων. Επίσης αναρτάται επικαιροποιημένη κάθε φορά κατάσταση του δικτύου των επαγγελματιών υγείας που δραστηριοποιούνται στις δομές υγείας για την εν λόγω θεματική περιοχή αγωγής και προαγωγής υγείας. Στο υλικό περιλαμβάνεται επίσης λίστα ανά νομό με τα στοιχεία επικοινωνίας των σχολικών μονάδων ανά μονάδα υγείας αναφοράς, τα στοιχεία επικοινωνίας των μονάδων υγείας και το απολογιστικό δελτίο δράσης αγωγής και προαγωγής υγείας που συμπληρώνεται με ευθύνη των επαγγελματιών υγείας μετά το πέρας της υλοποίησης κάθε σχετικής δράσης. 

Η Διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης ευχαριστεί θερμά τα μέλη της ομάδας εργασίας που συστήθηκε για τη δημιουργία ενημερωτικού υλικού σε επίπεδο Υγειονομικής Περιφέρειας για τη συμβολή τους στην υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος, αλλά και τους επαγγελματίες υγείας που επιθυμούν να συμβάλλουν στην επέκτασή του στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό μαθητών. Ευχαριστεί επίσης θερμά τους φορείς οι οποίοι συνεργάστηκαν για την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και συνέβαλλαν στη διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού: ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δ. Ηρακλείου - ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ Αριάδνη, Δίκτυο Αλκοολογίας Κρήτης, Αλκοολογικό Ιατρείο ΠΑΓΝΗ, Σύλλογος Στήριξης Ατόμων με προβλήματα από το Αλκοόλ «Η Επιστροφή», τα Κέντρα Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κρήτης σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, τα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων και Σητείας και το Πρόγραμμα Πολλαπλής Παρέμβασης ΟΚΑΝΑ Ρεθύμνου (δείτε τον κατάλογο των συνεργαζόμενων φορέων εδώ).

Η διαρκής βελτίωση του προγράμματος βάση της εκτίμησης των αναγκών του μαθητικού πληθυσμού αποτελεί στόχο που απαιτεί τη συνεργασία όλων των επαγγελματιών υγείας. Για το λόγο αυτό, είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή ενημέρωση ή υποβολή πρότασης βελτίωσης. Οι δράσεις Αγωγής Υγείας υλοποιούνται βάσει του εγκεκριμένου και αναρτημένου εκπαιδευτικού υλικού στην ιστοσελίδα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.Η παραποίηση του εγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού από τους συμμετέχοντες επαγγελματίες υγείας συνιστά λόγω διαγραφής τους από τα θεματικά δίκτυα αγωγής και προαγωγής υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

Γενικά Στοιχεία Προγράμματος

Παράρτημα Α (Πρότυπες παρουσιάσεις)

 • Εκπαιδευτικό εργαλείο για Γυμνάσιο-Λύκειο (.pptx)
 • Εκπαιδευτικό εργαλείο για Λύκειο - ενήλικες (.zip)

Παράρτημα Β (Εκπαιδευτικό και πολυμεσικό υλικό)

 • Επιρροές - βιωματικό παιχνίδι (.pdf)
 • Παρουσιάσεις φορέων
 1. Το τρίγωνο της εξάρτησης, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ (.ppt)
 2. Οι δρόμοι προς την εξάρτηση, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ (.ppt)
 3. Ποιοτικός Χρόνος με τα Παιδιά, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ (.pdf)
 4. Δεκάλογος για ΠΦΥ, Δίκτυο Αλκοολογίας Κρήτης, Αλκοολογικό Ιατρείο ΠΑΓΝΗ, Σύλλογος Στήριξης Ατόμων με προβλήματα από το Αλκοόλ «Η Επιστροφή» (.ppt)
 • Πολυμεσικό Υλικό
 1. Διαφημιστικό σποτ 12ης ΕΠΑ (.zip)
 2. Nuggets, Studio FILM BILDER 2014 (.zip)
 3. Αλκοόλ και Ανήλικοι, Βίντεο στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής ευθύνης της Ένωσης Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (.zip)
 4. "Αν δεν", Γυμνάσιο Μελεσών, 2014 (.zip)
 5. Ο Ποιοτικός Χρόνος με τα παιδιά μας, Περιφέρεια Κρήτης, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ (.zip)
 6. Λίστα με τραγούδια για μουσική επένδυση δράσεων (.pdf)

Παράρτημα Γ (Έντυπα)

 • Απολογιστικό Δελτίο Δράσης Αγωγής και Προαγωγής Υγείας (.docx)

Παράρτημα Δ (Ενημερωτικό Υλικό Φορέων)

 • Φυλλάδιο "ΚΟΠΑ - Μία μέθοδος για να αλλάξουμε τρόπο ζωής", Αλκοολογικό Ιατρείο ΠΑΓΝΗ, Σύλλογος Στήριξης Ατόμων με προβλήματα από το Αλκοόλ «Η Επιστροφή» (.pdf)
 • Δεκάλογος για γονείς και εκπαιδευτικούς, 10η Εβδομάδα Πρόληψης Αλκοόλ, λκοολογικό Ιατρείο ΠΑΓΝΗ, Σύλλογος Στήριξης Ατόμων με προβλήματα από το Αλκοόλ «Η Επιστροφή» (.pdf
 • Φυλλάδιο Ενηλίκων "Ο εαυτός σου και η επιλογή σου...τα κλειδιά για τη ζωή σου", 10η Εβδομάδα Πρόληψης Αλκοόλ, Αλκοολογικό Ιατρείο ΠΑΓΝΗ, Σύλλογος Στήριξης Ατόμων με προβλήματα από το Αλκοόλ «Η Επιστροφή» (.pdf)
 • Φυλλάδιο Εφήβων "Ο εαυτός σου και η επιλογή σου...τα κλειδιά για τη ζωή σου", 10η Εβδομάδα Πρόληψης Αλκοόλ, Αλκοολογικό Ιατρείο ΠΑΓΝΗ, Σύλλογος Στήριξης Ατόμων με προβλήματα από το Αλκοόλ «Η Επιστροφή» (.pdf)
 • Δομές του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ στην Κρήτη και τη Ρόδο (.doc)
 • Προγράμματα Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) στο χώρο της πρόληψης, της θεραπείας και της κοινωνικής επανένταξης ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών (.docx)
 • Ενημερωτικό φυλλάδιο Σύλλογου Στήριξης Ατόμων με προβλήματα από το Αλκοόλ «Η Επιστροφή» (.pdf)
 • Συνεργαζόμενοι φορείς (.pdf)

Βοηθητικά Αρχεία

 • Δίκτυο Επαγγελματιών Υγείας για το  Πρόγραμμα Αλκοόλ και Νέοι (xls)
 • Στοιχεία επικοινωνίας Μονάδων Υγείας 7ης ΥΠΕ Κρήτης (xls)
 • Σχολικές μονάδες ανά μονάδα υγείας αναφοράς - Νομός Χανίων (xls)
 • Σχολικές μονάδες ανά μονάδα υγείας αναφοράς - Νομός Ρεθύμνου (xls)
 • Σχολικές μονάδες ανά μονάδα υγείας αναφοράς - Νομός Ηρακλείου (xls)
 • Σχολικές μονάδες ανά μονάδα υγείας αναφοράς - Νομός Λασιθίου (xls)