7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Προκήρυξη µίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευµένων ιατρών, ειδικότητας Χειρουργικής Παίδων (για την κλινική Χειρ/κής Παίδων Πα.Γ.Ν.Η.)

Οκτ 11 2017 3:24 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Πα.Γ.Ν.Η –Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

 Την πλήρωση µίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευµένων ιατρών, ειδικότητας Χειρουργικής Παίδων (για την κλινική Χειρ/κής Παίδων Πα.Γ.Ν.Η.), του κλάδου ιατρών ΕΣΥ, στον εισαγωγικό βαθµό του Επιµελητή Β’, για το Νοσοκοµείο µας. 

Η Αίτηση – ∆ήλωση µε όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού του Πα.Γ.Ν.Η. εις τριπλούν, µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών, δηλαδή από 6/10/2017 έως και 25/10/2017.

Επίσης µπορούν να υποβάλλονται και ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µε εταιρεία ταχυµεταφοράς, µέσα στην ορισθείσα προθεσµία, στη Γραµµατεία του Νοσοκοµείου στη ταχυδροµική διεύθυνση «Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου

∆ιασταύρωση Σταυρακίων Βουτών ΤΚ 71110 Ηράκλειο Κρήτης».

Για τις αιτήσεις αυτές η ηµεροµηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδροµείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυµεταφοράς. Αιτήσεις - δηλώσεις που υποβάλλονται µετά τη λήξη της ως άνω προθεσµίας, δεν γίνονται

δεκτές. Κάθε υποψήφιος µπορεί να διεκδικήσει και να κριθεί για περισσότερες της µιας θέσης αλλά για κάθε θέση πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση-δήλωση µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να παίρνουν κάθε συµπληρωµατική πληροφορία από το

Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού του Νοσοκοµείου, τηλ: 2810392238 και 2810542067

Αρχείο: Προκήρυξη - πρόσκληση

Επιστροφή