7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Προκήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Τ.ΟΜ.Υ.)

Ιουν 13 2018 12:00 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχυδρομική Δ/νση: 3οχιλ.Ε.Ο. Ηρακλείου-Μοιρών

Τ.Κ. 71201, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 1285

Το Υπουργείο Υγείας προκηρύσσει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, συνολικά εννιακοσίων πενήντα τριών (953) ιατρών, οι οποίοι θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των αποκεντρωμένων μονάδων τους, ως κατωτέρω:

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδου Ιατρικής Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας οκτακόσιες εννέα (809) θέσεις και Ειδικότητας Παιδιατρικής εκατόν σαράντα τέσσερις (144) θέσεις.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει από 13-06-2018 και ώρα 12:00 και λήγει 22-06-2018 και ώρα 23:59.

ΝΕΟ !! Παράταση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων εώς και Δευτέρα 02/07/2018 και ώρα 13:00

για υποβολή των αίτήσεων ο σύνδεσμος:  Ιστοσελίδα για αιτήσεις

Αναλυτικά η προκήρυξη στο συννημμένο αρχείο.

Αρχείο: Η προκήρυξη αναλυτικά

Επιστροφή