Έργα ΕΣΠΑ

Έργα ΕΣΠΑ 2021-2027

ΕΣΠΑ 2021-2027

 Το νέο «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027» («ΕΣΠΑ 2021-2027») αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό τις νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις νέες αναπτυξιακές προτεραιότητες της Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια. Αποτυπώνει και θέτει προτεραιότητες για την ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού της οικονομίας, των υποδομών, των ανθρώπινων δεξιοτήτων και την ενδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας, χρηματοδοτώντας έργα και δράσεις που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες της χώρας τα επόμενα χρόνια και απαντούν στις διαρθρωτικές υστερήσεις της ελληνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται μεγάλα έργα που ξεκίνησαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το νέο «ΕΣΠΑ 2021-2027» έχει ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα μέσα από δράσεις και έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας και με πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για την κοινωνία όσο και για την οικονομία -μετά την πανδημική κρίση- συμβάλλοντας τα μέγιστα στην εκκίνηση ενός νέου κύκλου ευημερίας για όλους και στη γόνιμη μετάβαση σε μια:

«πιο έξυπνη» Ελλάδα - 20% των πόρων

«πιο πράσινη» Ελλάδα - 27% των πόρων

«πιο διασυνδεδεμένη» Ελλάδα - 8% των πόρων

«πιο κοινωνική» Ελλάδα - 30% των πόρων

Ελλάδα πιο κοντά στους πολίτες της- 6% των πόρων

για τη Δίκαιη Μετάβαση των περιοχών μετά την απολιγνιτοποίηση - 7% των πόρων

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα έργα που έχει εντάξει και υλοποιεί η Διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης ως δικαιούχος, αξιοποιώντας πόρους από διαθέσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

   

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτέλεσε το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη  συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Μέσω της υλοποίησης του ΕΣΠΑ επιδιώχθηκε η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που συνετέλεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλά και των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, που αυτή δημιούργησε.

Επίσης, το ΕΣΠΑ 2014-2020 κλήθηκε να συνδράμει στην επίτευξη των εθνικών στόχων έναντι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στόχος της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» ήταν η προαγωγή μιας ανάπτυξης:

•  έξυπνης, με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία,

• βιώσιμης, χάρη στην αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, και

• χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση της φτώχειας.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται επίσης τα έργα που έχει εντάξει και υλοποιεί η Διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης ως δικαιούχος, αξιοποιώντας πόρους από διαθέσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020.

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ