Πλατφόρμα δημοσκοπήσεων

Πλατφόρμα δημοσκοπήσεων

Η αποτύπωση της γνώμης των χρηστών των νοσοκομειακών υπηρεσιών είναι πολύ σημαντική για τους Διοικητές, τους Διευθυντές, τα διοικητικά συμβούλια αλλά και όσους συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, λόγω της «φύσης» του αγαθού υγεία, ως από τα πλέον πολύτιμα αγαθά. Η διερεύνηση της ικανοποίησης των ασθενών δίνει πληροφορίες για προβληματικές διαστάσεις της φροντίδας ή ακόμα και για την καταλληλότητα των συστημάτων οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας, από την πλευρά του ασθενούς. Πρωταρχικός σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού, αξιόπιστου και έγκυρου οργάνου μέτρησης της ικανοποίησης των νοσηλευομένων ασθενών, με απώτερο στόχο τη σύνταξη δεικτών και τη πλήρη ενσωμάτωση τους στη αξιολόγηση (benchmarking) των Νοσοκομείων της Κρήτης. Το ερωτηματολόγιο προέκυψε από βιβλιογραφική ανασκόπηση με τη συνεργασία του ΤΕΙ Κρήτης. Περισσότερα...

Στην πλατφόρμα μπορούν να «στηθούν» 4 ειδών ερωτηματολόγια:

  1. Πρώτος τύπος --> Ερωτηματολόγια, με κωδικό πρόσβασης, μέσω σύνδεσης με τα πληροφοριακά συστήματα όλων των νοσοκομείων της Κρήτης: Το «δείγμα των δημοσκοπούμενων» έρχεται ηλεκτρονικά από τα πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων και η δημοσκόπηση διεξάγεται «ενεργητικά», μέσω τηλεφωνικών συνομιλιών, από πιστοποιημένους χρήστες. Τέτοιου τύπου ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης.
  2. Δεύτερος τύπος --> Ερωτηματολόγια, με κωδικό πρόσβασης: Δίδονται κωδικοί πρόσβασης σε συγκεκριμένο δείγμα (πχ ασθενείς ή εθελοντές κτλ) και αυτοί μέσω web συνδέονται και καταγράφουν το ερωτηματολόγιο. Οι κωδικοί πρόσβασης μπορεί να είναι «ανώνυμοι», να μην αντιστοιχούν δηλ. σε συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο. Τέτοιου τύπου ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε από την Δ/νση προγραμματισμού για τους εθελοντές μας.
  3. Τρίτος τύπος: --> Δημόσια ερωτηματολόγια, με url token: Ερωτηματολόγια που ο οποιασδήποτε, μπορεί να συμπληρώσει, αρκεί να γνωρίζει το link, το οποίο όμως είναι αρκετά περίπλοκο για να το φανταστεί. Τέτοιου τύπου ερωτηματολόγια μπορούν να γίνουν πχ για τους ασθενείς μας (να τους δίνεται το url και στη συνέχεια οι ίδιοι να εισάγουν το ερωτηματολόγιο). Δεν φαίνονται στο διαδίκτυο, ούτε μπορούν να αναζητηθούν (πχ στο Google), προκειμένου, από τη μια να εξασφαλισθεί η πλήρης ανωνυμία, από την άλλη να εξασφαλισθεί ότι μόνο όσοι έχουν το link θα μπορούν να συμμετέχουν. Σε κάθε περίπτωση ελέγχεται η IP, ώστε να μην μπορεί να συμμετέχει κάποιος δυο φορές με την ίδια σύνδεση.
  4. Τέταρτος τύπος --> Δημόσια ερωτηματολόγια: Ερωτηματολόγια που ο οποιοσδήποτε, μπορεί να συμπληρώσει. Τέτοιου τύπου ερωτηματολόγια έχουν δημιουργηθεί για ανώνυμη αξιολόγηση των υπηρεσιών υγεία των νοσοκομείων μας. Και σε αυτήν την περίπτωση ελέγχεται η διεύθυνση IP, ώστε να μην υπάρχει η δυνατότητα διπλοψηφίσματος.  

Ενεργή: Ναι

Έτος δημιουργίας: 2016

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ