Για τον Πολίτη

Ο τελικός κριτής του υγειονομικού συστήματος υγείας που εποπτεύουμε, είναι ο Πολίτης. Για να διευκολύνουμε την επικοινωνία, ώστε να γνωρίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του, αλλά και να ελέγχει, να προτείνει και να αντιδρά, δημιουργήσαμε αυτό τον  ηλεκτρονικό χώρο αλληλοεπικοινωνίας, προσφέροντας αρκετές υπηρεσίες προς αυτούς.

Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ