Αρχικός Πίνακας Μοριοδότησης για πλήρωση θέσης Επιμελητή Β' κλάδου Ιατρών ΕΣΥ, ειδικότητας ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ για το ΠΑΓΝΗ

Σεπ 15 2020 11:20 πμ

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 7ης Υ.Πε. Κρήτης, σήμερα Τρίτη 15 Αυγούστου 2020, τον Αρχικό Πίνακα Μοριοδότησης των υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επιμελητή Β΄ κλάδου Ιατρών ΕΣΥ, ειδικότητας ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ για το ΠΑΓΝΗ.

Κατά του ανωτέρω πίνακα  οι υποψήφιοι ιατροί έχουν δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης στη γραμματεία του Συμβουλίου εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών, που ξεκινά από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.7330/5-2-2020 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: ΩΙΖΦ465ΦΥΟ-Υ25) στην παρακάτω διεύθυνση:

Γραμματεία Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

Αγ. Ελευθερίου 28-Μουρνιές

Τ.Κ. 73300

Ο πίνακας στο συνημμένο αρχείο παρακάτω. 

Αρχείο: Αρχικός Πίνακας Μοριοδότησης

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ