Πίνακας αναμοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων για μία θέση ειδικότητας Παιδιατρικής Επιμελητή Β για τη ΜΕΝΝ του Γ.Ν. Βενιζέλειο

Οκτ 29 2020 7:02 μμ

Αναρτούμε σήμερα Πέμπτη 29/10/2020 πινάκα αναμοριοδότησης και κατάταξης των υποψηφίων για μία θέση Ειδικότητας Παιδιατρικής, στο βαθμό του Επιμελητή Β΄, για τη ΜΕΝΝ του Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» (Αρ. πρωτ. προκήρυξης 18374/22-09-2020) 

Κατά του ανωτέρω πίνακα  οι υποψήφιοι ιατροί έχουν δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης στη γραμματεία του Συμβουλίου εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών, που ξεκινά από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.7330/5-2-2020 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: ΩΙΖΦ465ΦΥΟ-Υ25) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 73 ν.4735/12-10-2020 (ΦΕΚ 197 Α΄) «σύντμηση προθεσμιών». Οι  υποψήφιοι εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος από την ανάρτηση του εκάστοτε Πίνακα Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Αναμοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων, αποστέλλουν  στην Γραμματεία του Συμβουλίου Κρίσης & Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, έγγραφη ένσταση, συνοδευόμενη με τα κατά περίπτωση υποστηρικτικά έγγραφα.

 

Αρχείο: Πίνακας αναμοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ