7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Πίνακας Μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων για μία θέση κλάδου Οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. του Πα.Γ.Ν.Η.

Αυγ 10 2018 10:27 πμ

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, σήμερα ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018, τον ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, μετά την σύγκληση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής, ως ακολούθως:

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, κλάδου Οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. επί θητεία, της Οργανικής Μονάδας της Έδρας Ηρακλείου Πα.Γ.Ν.Η. του Πα.Γ.Ν.Η. - Γ.Ν. "Βενιζέλειο", αρμοδιότητας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4670/28-3-2018 απόφαση προκήρυξης της ανωτέρω νοσηλευτικής μονάδας.

Κατά του ανωτέρω πίνακα οι υποψήφιοι ιατροί έχουν δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης στη γραμματεία του Συμβουλίου εντός προθεσμίας μίας (1) εβδομάδας, που ξεκινά από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 48031/21-6-2018 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 6Δ6Ψ465ΦΥΟ-ΔΓ1) και συγκεκριμένα προς την :

Γραμματεία Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ.

 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης ειδικότητας Οδοντιατρικής

κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

"ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ"

ΛΕΩΦ. ΚΝΩΣΣΟΥ

ΤΗΛ.: 2813 408500

ΦΑΞ: 2810 214447

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παράδοσης για αποστολή και όχι η ημερομηνία παραλαβής απο την παραπάνω αρμόδια υπηρεσία 

Αρχείο: Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ