7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Πίνακας Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων για μία (1) θέση κλάδου ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Γ.Ν. Χανίων

Αυγ 10 2018 1:43 μμ

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, σήμερα ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018, τον ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, μετά την σύγκληση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής, ως ακολούθως:

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία, του Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ", αρμοδιότητας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8720/18-4-2018 απόφαση προκήρυξης της ανωτέρω νοσηλευτικής μονάδας.

Κατά του ανωτέρω πίνακα οι υποψήφιοι ιατροί έχουν δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης στη γραμματεία του Συμβουλίου εντός προθεσμίας μίας (1) εβδομάδας, που ξεκινά από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 48031/21-6-2018 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 6Δ6Ψ465ΦΥΟ-ΔΓ1) και συγκεκριμένα προς την :

Γραμματεία Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ.

 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης ειδικότητας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

κ. ΚΙΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Προϊσταμένη Τμήματος Κίνησης Ασθενών

του Γ.Ν. Ρεθύμνου

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΤΗΛ.: 2831087357

ΦΑΞ: 2831087357

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στην παραπάνω διεύθυνση σε κλειστό φάκελο. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής των εγγράφων, για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης λαμβάνεται υπ όψιν η ημερομηνία παράδοσής τους για αποστολή και όχι η ημερομηνία παραλαβής από την γραμματεία.  

Αρχείο: Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ