Πίνακας μη Παραδεκτών υποψηφιοτήτων και Πίνακας αναμοριοδότησης υποψηφίων για μία (1) θέση ΕΠΒ’ ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ για Μ.Ε.Θ. ΠΑΙΔΩΝ

Απρ 8 2021 1:30 μμ

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 7ης Υ.Πε. Κρήτης σήμερα, Πέμπτη 8 Απριλίου 2021, τον Πίνακα μη Παραδεκτών υποψηφιοτήτων και του πίνακα αναμοριοδότησης των υποψηφίων όπως αυτός προέκυψε μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από το Συμβούλιο Κρίσης & Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ. αρμοδιότητας 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης για μία (1) θέση ΕΠΒ’  ειδικότητας  ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ για Μ.Ε.Θ. ΠΑΙΔΩΝ σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.2140/10-02-2021 προκήρυξη του ΠΑΓΝΗ. 

Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμό Γ4α/Γ.Π. οικ 12358/26-02-2021 έγγραφο του υπουργείου Υγείας, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης των παρακάτω πινάκων.

Οι πίνακες αναλυτικά παρακάτω.

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ Η ΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΑΓΝΗ- ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ