Πίνακας Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Αναμοριοδότησης και Κατάταξης των υποψηφίων, για την πλήρωση μίας (1) θέσης κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ., για την ειδικότητα Νευρολογίας

Νοε 22 2022 2:35 μμ

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 7ης Υ.Πε. Κρήτης, σήμερα Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022  τους Πίνακες Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Αναμοριοδότησης και Κατάταξης των υποψηφίων, για την πλήρωση μίας (1) θέσης κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ., ειδικότερα:

- Mίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία στον βαθμό του Επιμελητή Β΄ ειδικότητας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ, για το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», με κωδικό θέσης 7.24.

 Οι υποψήφιοι/φιες έχουν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης ενώπιον της Γραμματείας του Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών  ημερών, που ξεκινά από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης του Πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4498/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση  του Πίνακα  Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Αναμοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων, οι  υποψήφιοι/φιες, αποστέλλουν  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφοράς ή στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή προσκομίζουν αυτοπροσώπως στην Γραμματεία του Συμβουλίου Κρίσης & Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ., έγγραφη ένσταση, συνοδευόμενη με τα έγγραφα που κρίνουν απαραίτητα, στην ακόλουθη διεύθυνση:

 Γραμματεία Συμβουλίου Κρίσης & Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ»
Υπόψη: Σοφίας Βαμβακίδου
 Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
Βούτες Ηρακλείου Κρήτης Τ.Κ. 71500 
Τηλ.: 2810542067
email: prosopiko@pagni.gr 

Αρχείο: Πίνακας Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Αναμοριοδότησης και Κατάταξης

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ