7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Πίνακες μη παραδεκτών Υποψηφιοτήτων Παθολογίας ΓΝ Λασιθίου (Ο.Μ. Αγίου Νικολάου) και (Α.Ο.Μ. Ιεράπετρας) καθώς και Ψυχιατρικής του Γ.Ν. Χανίων "Άγιος Γεώργιος".

Ιουλ 12 2018 11:17 πμ

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, σήμερα ημέρα Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018, τον ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, μετά την σύγκληση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής, ως ακολούθως:

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων για την πλήρωση μίας θέσης ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία, της Οργανικής Μονάδας της Έδρας Αγίου Νικολάου του Γ.Ν. Λασιθίου,  αρμοδιότητας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1028/18-4-2018 απόφαση προκήρυξης της ανωτέρω νοσηλευτικής μονάδας.

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων για την πλήρωση μίας θέσης ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία, της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Ιεράπετρας του Γ.Ν. Λασιθίου, αρμοδιότητας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 84/18-4-2018 απόφαση προκήρυξης της ανωτέρω νοσηλευτικής μονάδας.

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων για την πλήρωση μίας θέσης ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία, της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Ιεράπετρας του Γ.Ν. Λασιθίου, αρμοδιότητας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 84/18-4-2018 απόφαση προκήρυξης της ανωτέρω νοσηλευτικής μονάδας

Ο πίνακας Παθολογίας εδώ

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων για την πλήρωση μίας θέσης ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ, κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία, Του Γ.Ν. Χανίων "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ", αρμοδιότητας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8720/18-4-2018 απόφαση προκήρυξης της ανωτέρω νοσηλευτικής μονάδας

Ο πίνακας Ψυχολογίας εδώ

Πίνακες μη παραδεκτών Υποψηφιοτήτων Παθολογίας ΓΝ Λασιθίου (Ο.Μ. Αγίου Νικολάου) και (Α.Ο.Μ. Ιεράπετρας) καθώς και  Ψυχιατρικής του Γ.Ν. Χανίων "Άγιος Γεώργιος".

Κατά του ανωτέρω πίνακα οι υποψήφιοι ιατροί έχουν δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης στη γραμματεία του Συμβουλίου εντός προθεσμίας μίας (1) εβδομάδας, που ξεκινά από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 48031/21-6-2018 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 6Δ6Ψ465ΦΥΟ-ΔΓ1) και συγκεκριμένα προς την :

Γραμματεία Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ.

 7ης Υ.ΠΕ ειδικότητας ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

«Ο ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΜΟΥΡΝΙΕΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΚ 73300 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στην παραπάνω διεύθυνση σε κλειστό φάκελο. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής των εγγράφων, για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης λαμβάνεται υπ όψιν η ημερομηνία παράδοσής τους για αποστολή και όχι η ημερομηνία παραλαβής από την γραμματεία.