7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Τελικός Πίνακας Μοριοδότησης Υποψηφίων για την πλήρωση θέσης Επιμελητή Α Οφθαλμολογίας για το Γ.Ν. Λασιθίου (ΑΟΜ Σητεία) & Διευθυντή Οφθαλμολογίας για το Γ.Ν. Χανίων

Νοε 9 2018 2:03 μμ

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, σήμερα ημέρα Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018, τον  ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ  ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  των υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ για την Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας του Γ.Ν. Λασιθίου και ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ  για το Γ.Ν.Χανίων

Κατά του πινάκων  οι υποψήφιοι ιατροί έχουν δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης στη γραμματεία του Συμβουλίου εντός προθεσμίας μίας (1) εβδομάδας, που ξεκινά από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 48031/21-6-2018 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 6Δ6Ψ465ΦΥΟ-ΔΓ1) και συγκεκριμένα προς την :

Γραμματεία Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Οφθαλμολογίας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης 

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παράδοσης για αποστολή και όχι η ημερομηνία παραλαβής απο την παραπάνω αρμόδια υπηρεσία.

Αρχείο: Ο πίνακας αναλυτικά