2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ "ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ"

Ιουλ 10 2024 2:21 μμ

Κατηγορία διαβούλευσης: Διακηρύξεις

2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός (1) « Κλιβάνου Πλάσματος» για τις ανάγκες της Κεντρικής Αποστείρωσης του Γ.Ν. «Βενιζέλειο-Πανάνειο» (CPV 33152000-0).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 110.000,00  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Μετά την 1η Δημόσια Διαβούλευση η Επιτροπή Τεχν. Προδιαγραφών αφού μελέτησε τα σχόλια που υποβλήθηκαν από τις εταιρείες, τροποποίησε τις αρχικές  τεχνικές προδιαγραφές.

Αναρτώνται οι τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές για 2η Δημόσια Διαβούλευση.

Η διάρκεια της 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης είναι τέσσερεις(4) ημερολογιακές ημέρες και τα σχόλια θα αποστέλλονται αποκλειστικά στον ιστότοπο της 7ης  ΥΠΕ(Κρήτης)

Πληροφορίες: Χονδροζουμάκη Μαρία

Τηλέφ. επικοινωνίας: 281340-8805

e-mail:

Comments powered by Disqus

file Name ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Επιστροφή

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ