ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας σίτισης των εφημερευόντων ιατρών του  Κέντρου Υγείας Κισσάμου της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης, «Υπηρεσίες παροχής γευμάτων - CPV 55320000-9», με βάση τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 15.173,64€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 13%  και με δικαίωμα προαίρεσης ενός επιπλέον (1) έτους (συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος  προαίρεσης 30.347,28€ συμπ/νου ΦΠΑ 13%).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30/06/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 01/07/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 π.μ.

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

7ΗΣ Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-47.pdf

Προϋπολογισμός: 15.173,64€

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 30/6/2022 3:00 μμ

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ