ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ"

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

 Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του  έργου, με κωδικό ΣΑ 082/1, κωδικός έργου 2017ΣΕ08210000 με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ»,   με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0010890646 και με προϋπολογισμό 150.000,00 € (με Φ.Π.Α.). CPV: 45215120-4 με τίτλο: Κατασκευαστικές εργασίες για ειδικά Ιατρεία  Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

Η 7η Υγειονομική Περιφέρειας Κρήτης, λαμβάνοντας υπόψη την υπ. αριθμ. Πρωτ. 5650/26-112020 Απόφαση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης 2014 – 2020, που αφορά  στη θετική   γνώμη  για   έγκριση   Δημοπράτησης   του   παραπάνω   έργου,    προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτή Δημοπρασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ».Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0010890646 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο  «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ».

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με  προϋπολογισμό έργου 119.534,06 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 282350/8997/6-11-2019 από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, ανέρχεται στο ποσό των 120.967,74 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 150.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11/02/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18/02/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Πληροφορίες: Δ/νση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας της 7ης  Υ.Πε. Κρήτης 

τηλέφωνα: 2813-404430 & 2813-404446 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Αρχείο περίληψης διακήρυξης: ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Προϋπολογισμός: 150.000,00 €

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 11/2/2021 3:00 μμ

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ