Διακήρυξη για την ανάθεση της υπηρεσίας «Ετήσια Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων Πληροφορικής της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Διακήρυξη για την ανάθεση της υπηρεσίας «Ετήσια Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων Πληροφορικής της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας (συμπεριλαμβανομένου του υποκ/τος Αλικαρνασσού του Κ.Υ Ηρακλείου) της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης (CPV 72253200-5) «Υπηρεσίες Υποστήριξης Συστημάτων Πληροφορικής», για ένα (1) έτος και με δικαίωμα παράτασης για δύο επιπλέον μήνες ως προς την απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 58.986,80€ συμπ/νου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.Ε. 0426 του προϋπολογισμού των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ     21/01/2021 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ        22/01/2021 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   Ξυδάκης Μανώλης  Τηλ.2813404472

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

7η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

Αρχείο περίληψης διακήρυξης: ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-7.pdf

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-23.pdf

Αρχείο αίτησης συμμετοχής: ΤΕΥΔ -20.doc

Προϋπολογισμός: 58.986,80

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 21/1/2021 3:00 μμ

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ