Διακήρυξη για την προμήθεια του είδους «Aκτινολογικά φιλμς - CPV 32354100-0» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Διακήρυξη για την προμήθεια του είδους «Aκτινολογικά φιλμς - CPV 32354100-0»  για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης, συνολικού προϋπολογισμού 103.136,26€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σε βάρος του ΚΑΕ 1741 του Προϋπολογισμού 2020-2021 των Κέντρων Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνια 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ξυδάκης Μανώλης ΤΗΛ.2813404472

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

7η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

Αρχείο περίληψης διακήρυξης: ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-6.pdf

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-18.pdf

Προϋπολογισμός: 103.136,26

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 27/8/2020 10:00 πμ

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ