7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση «Υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων, CPV 90911200-8», για ένα έτος, για τις ανάγκες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), ευθύνης της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση «Υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων, CPV 90911200-8», για ένα έτος, για τις ανάγκες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), ευθύνης της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, συνολικού προϋπολογισμού 67.499,61€ συμπ/νου Φ.Π.Α. (εξήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά), με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από την Πράξη «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας για την αναδιάρθρωση της Π.Φ.Υ στις περιφέρειες σε μετάβαση του Α.Π 1» με Κωδικό ΟΠΣ 5008036 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», σε βάρος του ΚΑΕ 9428 του Προϋπολογισμού των Κέντρων Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανά Τμήμα.

Αρχείο περίληψης διακήρυξης: ADAMPERILIPSISdiakyriksi-1.pdf

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: ADAMDIAKHRYKSH-2.pdf

Αρχείο αίτησης συμμετοχής: ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ-18.doc

Other File ΤΕΥΔ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ-1.docx

Προϋπολογισμός: 67.499,61

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 26/3/2018 3:00 μμ

Επιστροφή