7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια του είδους «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (CPV 33140000-3)» για τις ανάγκες των ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (CPV 33140000-3)»  για τις ανάγκες των ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 43.412,54€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 1311 των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη 7-5-2019 ωρα 15:00

Ημερομηνία Αποσφράγισης: Tετάρτη 8-5-2019 ώρα: 10:00

Πληροφορίες Τσιπέλης Εμμανουήλ

Τμήμα Προμηθειών

7η Υ.ΠΕ Κρήτης

Αρχείο περίληψης διακήρυξης: ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ-25.pdf

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-8.pdf

Αρχείο αίτησης συμμετοχής: 7. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ-4.doc

Other File 9. ΤΕΥΔ -4.doc

Προϋπολογισμός: 43.412,54

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 7/5/2019 3:00 μμ

Επιστροφή