7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟ.Μ.Υ. ΤΗΣ 7ΗΣ Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Κάτω Των Ορίων (Τακτικού) Διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους «Βιοϊατρικός Εξοπλισμός», για τις ανάγκες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 103.197,88€ συμπ/νου του Φ.Π.Α. με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με Κ.Α 2017ΕΠ40200008 στη ΣΑΕΠ Περιφέρειας Κρήτης 402 (ΥΠΟΕΡΓΟ 1ο) και σε βάρος του ΚΑΕ 9549 του προϋπολογισμού των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμασ του ΕΣΗΔΗΣ: 12 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00πμ.

Πληροφορίες: Μαυρογιάννης Βασίλης, τηλέφωνο: 2813404418

Αρχείο περίληψης διακήρυξης: ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αρχείο αίτησης συμμετοχής: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Other File ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Προϋπολογισμός: 103.197,88 ΕΥΡΏ

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 12/11/2018 9:00 πμ

Επιστροφή