7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟ.Μ.Υ. ΤΗΣ 7ΗΣ Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Η 7η Υ.ΠΕ Κρήτης προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια του είδους «Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός» για τις ανάγκες των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) της 7ης ΥΠΕ Κρήτης,  προϋπολογισθείσας δαπάνης 52.127,04€ συμπ/νου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.Ε. 7111 του προϋπολογισμού των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης από το ΠΠΥΥ 2015, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23-11-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00μμ. στο γραφείο πρωτοκόλλου.

Πληροφορίες: Γεωργακάκη Μαίρη

Τηλ. :2813404475

Τμήμα Προμηθειών 7ης ΥΠΕ Κρήτης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ πατήστε εδώ.

Αρχείο περίληψης διακήρυξης: ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αρχείο αίτησης συμμετοχής: ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ-1.pdf

Other File ΤΕΥΔ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Προϋπολογισμός: 52.127,04 ευρώ

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 23/11/2017 3:00 μμ

Επιστροφή