7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Προμήθεια του είδους «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ (CPV 24455000-8)» για τις ετήσιες ανάγκες των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.215,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 1351 των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρχείο αίτησης συμμετοχής: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προϋπολογισμός: 6.215,00

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 24/6/2019 3:00 μμ

Επιστροφή