7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Προμήθεια του είδους «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (CPV 33140000-3)» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια του είδους «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (CPV 33140000-3)» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας της 7ης  Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.364,26€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 1311 των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 27/6/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα έως 15:00

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προϋπολογισμός: 1.364,26

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 27/6/2019 3:00 μμ

Επιστροφή