Προμήθεια Υπηρεσιών Οικονομικού Διαχειριστικού Έλεγχου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΛΚΕΑ) 7ης ΥΠΕ Κρήτης για τα οικονομικά έτη 2015, 2016, 2017 & 2018

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια «Υπηρεσιών Οικονομικού Διαχειριστικού Έλεγχου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΛΚΕΑ) 7ης ΥΠΕ Κρήτης για τα οικονομικά έτη 2015, 2016, 2017 & 2018» με CPV 79212100-4, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής, σε βάρος του ΚΑΕ 0439 του προϋπολογισμού του ΕΛΚΕΑ 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

Πληροφορίες:

Μανουράς Ανδρέας,

Τηλ. 2813-404433

email: elkea@hc-crete.gr 

Αρχείο περίληψης διακήρυξης: Διακήρυξη

Προϋπολογισμός: 5.500€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 11/12/2019 3:00 μμ

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ