ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Κ.Υ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΗΣ 7ης Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 27379/23-06-2022

Με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας σίτισης των εφημερευόντων ιατρών του  Κέντρου Υγείας Αγίας Βαρβάρας της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης, «Υπηρεσίες παροχής γευμάτων - CPV 55320000-9», με βάση τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 12.502,32€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 13%  και με δικαίωμα προαίρεσης ενός επιπλέον (1) έτους (συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος  προαίρεσης 25.004,64€ συμπ/νου ΦΠΑ 13%)  σε βάρος του ΚΑΕ 1511 του Προϋπολογισμού ετών 2022-2024 των Κέντρων Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30-06-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα έως 15.00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 01-07-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

7ΗΣ Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-199.pdf

Προϋπολογισμός: 12.502,32€

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 30/6/2022 3:00 μμ

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ