ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 7ΗΣ Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 50062/17-11-2023

για την επείγουσα προμήθεια του είδους «Aκτινολογικά φιλμς - CPV 32354100-0» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 26.245,84€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 1741 του Προϋπολογισμού των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 24/11/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 27/11/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ.

Πληροφορίες:

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 7ΗΣ Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ

Θεοδωρλακη Κατερίνα

τηλ. 2813 404346

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-250.pdf

Προϋπολογισμός: 26.245,84€

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 24/11/2023 3:00 μμ

Επιστροφή

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ