Πρόσκληση για την κατασκευή στεγάστρων στους δυο οικίσκους isobox

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 1850

Με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, για την κατασκευή στεγάστρων στους δυο οικίσκους isobox του αύλειου χώρου της 7ης

Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, για τις ανάγκες εξέτασης πολιτών για covid-19(CPV 44618340-0, Σκέπαστρα), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 9733 του Προϋπολογισμού των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ.

Κρήτης.

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-28.pdf

Προϋπολογισμός: 4.000€

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 20/1/2022 3:00 μμ

Επιστροφή

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ