Πρόσκληση για την προμήθεια και εγκατάσταση-αντικατάσταση πεπαλαιωμένων φωτιστικών σε led

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 27422

Με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια και εγκατάσταση-αντικατάσταση πεπαλαιωμένων φωτιστικών σε led (CPV:31681000-3 Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα,CPV:51110000-6 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού) ώστε να εξασφαλιστεί η αναβάθμιση και εξοικονόμηση των μονάδων υγείας και της κεντρικής υπηρεσίας 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 32.984,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 1429,0879 των Κέντρων Υγείας  της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30 Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη ώρα έως 15:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 01 Ιουλίου 2022 ημέρα Παρασκευή ώρα 11:00 π.μ.

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-36.pdf

Προϋπολογισμός: 32.984,00€

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 30/6/2022 3:00 μμ

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ