7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Πρόσκληση για την προμήθεια του είδους «KLIMATISTIKA MHXANHMATA 9 TEM. - CPV 42512200-0)»

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια του είδους «Κλιματιστικά Μηχανήματα (τεμάχια 9)» (Κλιματιστικά μηχ/τα προσαρμοζόμενα επί τοίχου  - CPV 42512200-0)  για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.180,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 7112 της Κεντρικής Υπηρεσίας και  των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

προυπολογισθείσα Δαπάνη : 5.180,00 ευρώ

Καταλικτική Ημερομηνία προσφορών: 22-03-2018

πληροφορίες : Ξυδάκης Εμμανουήλ

τηλ.2813404472

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: ADAMPROSKLHSHS-1.pdf

Προϋπολογισμός: 5.1800,00

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 22/3/2018 3:00 μμ

Επιστροφή