ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ" (CPV 24455000-8 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Κ.Υ. ΤΗΣ 7ΗΣ Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ Α.Π. 1701/13-01-2022

Με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια του είδους «Αλκοολούχο απολυμαντικό ταχείας δράσης για μικρές επιφάνειες» (CPV 24455000-8 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ) με βάση τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης για έξι (6) μήνες, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.646,00€ συμπ/νου του Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑΕ 1351 προϋπολογισμού  έτους 2022 των Κέντρων Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21-01-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 24-01-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

7ης Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ

πληροφορίες: Θεοδωράκη Κατερίνα

τηλ. 2813 404346

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-176.pdf

Προϋπολογισμός: 9.646,00€

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 21/1/2022 3:00 μμ

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ