Πρόσκληση για την προμήθεια Χαρτί θερμογράφου για ηλεκτροκαρδιογράφο,Ψηφιακό θερμόμετρο για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 40907

Με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων

προσφορών, για την προμήθεια των ειδών:

i) Χαρτί θερμογράφου για ηλεκτροκαρδιογράφο (CPV 30197630-1 Εκτυπωτικό χαρτί),

ii) Ψηφιακό θερμόμετρο (CPV 38412000-6 Θερμόμετρα) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει

τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.679,14€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 1311 των Κέντρων Υγείας, της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/10/2022 ημέρα Δευτέρα ώρα έως 15:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 04/10/2022 ημέρα Τρίτη ώρα 11:00 π.μ.

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-38.pdf

Προϋπολογισμός: 3.679,14€

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 3/10/2022 3:00 μμ

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ