Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας ασφάλισης των οχημάτων της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης για ένα έτος.

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, για  την ανάθεση της υπηρεσίας ασφάλισης των οχημάτων της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης, συνολικής εγκεκριμένης πίστωσης 8.000,00€ συμπ/μένου του Φ.Π.Α., CPV 66514110-0 «Υπηρεσίες Ασφάλισης Μηχανοκίνητων Οχημάτων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σε βάρος του ΚΑΕ 0892 της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

Πληροφορίες : Κυπριωτάκη Έφη

Επικοινωνία: τηλ. 2813 404441

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προϋπολογισμός: 8.000,00

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 25/5/2023 3:00 μμ

Επιστροφή

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ