7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση των «Υπηρεσιών συντήρησης και πιστοποίησης ανελκυστήρων Δυτική Κρήτη

Diakhryxi Promhtheia: ΑΝΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Πρόσκληση Με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, για την ανάθεση των «Υπηρεσιών συντήρησης και πιστοποίησης ανελκυστήρων (Υπηρεσίες Συντήρησης Ανελκυστήρων, CPV 50750000-7)» για τις ανάγκες των πρωτοβάθμιων φροντίδων υγείας (Κ.Υ & ΤΟ.Μ.Υ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ), της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, για ένα χρόνο, προβλεπόμενης δαπάνης 4.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.Ε. 0879, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Καταληκτική Ημερομηνία: 23 Απριλίου M.τρίτη ωρα 15:00

Ημερομηνία Αποαφράγισης : 24 Απριλίου Μ.Τετάρτη ωρα 09:00

Πληροφορίες Ξυδάκης Εμμανουήλ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

7η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗ-1.pdf

Προϋπολογισμός: 4.400,00

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 23/4/2019 3:00 μμ

Επιστροφή