Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια "Αντισηπτικού Διαλύματος Αλκοόλης (70 τοις 100)" για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με έρευνα αγοράς δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ (70%) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.834,22€ συμπ/νου ΦΠΑ (6%), σε βάρος του ΚΑΕ 1351 των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 25-11-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα εως 15.00

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

7ης Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ

Πληροφορίες

Παραβολιδάκη Χρύσα

Τηλ: 2813404469

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: 3a. ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-1.pdf

Προϋπολογισμός: 1834,22

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 25/11/2020 3:00 μμ

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ