Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης πληροφοριακού συστήματος (SLA) για τις ανάγκες του ΕΛΚΕΑ της 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια   «Υπηρεσιών Συντήρησης - Υποστήριξης & Εξασφάλισης Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLA) για το Πληροφοριακό Σύστημα Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης Έργων προς  τον ΕΛΚΕΑ της 7ης Υγειονομικής Υπηρεσίας Κρήτης διάρκειας ενός έτους» με CPV 72253200-5, με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής.

Διακήρυξη:  εδώ

Πληροφορίες:

Μανουράς Ανδρέας

τηλ : 2813-404 433

Προϋπολογισμός: 4.836,00

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 19/8/2020 2:00 μμ

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ