ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 7ΗΣ Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Με τη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ CPV 33141200-2, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ CPV 33141626-4, ΣΥΡΙΓΓΕΣ CPV 33141310-6, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ CPV 33141320-9), για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας ευθύνης της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 35.470,00€ συμπ/νου του Φ.Π.Α. , σε βάρος του Κ.Α.Ε. 1311 των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης. 

Πληροφορίες: Κυπριωτάκη Έφη

Επικοινωνία:  Τηλ. 2813-404441

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προϋπολογισμός: 35.470,00

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 28/3/2023 3:00 μμ

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ