ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 7ης Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Με την

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια του είδους «ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ (CPV 30192300-4)», για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, για ένα (1) έτος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.971,12€ συμπ/νου ΦΠΑ.

Πληροφορίες: Κυπριωτάκη Έφη

Επικοινωνία: τηλ. 2813-404441

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αρχείο αίτησης συμμετοχής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

Other File ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προϋπολογισμός: 24.971,12

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 4/10/2023 3:00 μμ

Επιστροφή

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ