ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ HOLTER ΡΥΘΜΟΥ (CPV 38434540-3 Βιοϊατρικός Εξοπλισμός)» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ 7ης Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18645/06-05-2021

με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια του είδους «ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ HOLTER ΡΥΘΜΟΥ (CPV 38434540-3 Βιοϊατρικός Εξοπλισμός)» για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ηρακλείου της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 9749 του Προϋπολογισμού ΠΦΥ της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 14-05-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα έως 15:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 17-05-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα έως 10:00 π.μ.

Πληροφορίες: Παραβολιδάκη Χρύσα

Τηλ. 2813 404469

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

7ης Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: 7γ. ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-1.pdf

Προϋπολογισμός: 10.500,00

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 14/5/2021 3:00 μμ

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ