ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ (CPV 30197630-1)" ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 7ης Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 7853/22-02-2021

με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια του είδους «ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ (CPV 30197630-1)», για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.174,70€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 1311 των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 05-03-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα έως 11.00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 05-03-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30 π.μ.

Πληροφορίες : Θεοδωράκη Κατερίνα

τηλ. 2813 404346

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

7ης Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-135.pdf

Προϋπολογισμός: 6.174,70€

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 5/3/2021 11:00 πμ

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ