7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΕΝΤΥΠΑ"

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Η 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης προκηρύσσει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών,  για την προμήθεια του είδους «ΕΝΤΥΠΑ (CPV 22820000-4)», για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.351,65€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 1293 των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο γραφείο πρωτοκόλλου της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

πληροφορίες: Μαυρογιάννης Βασίλειος, τηλέφωνο: 2813404418

Σημαντική Ανακοίνωση για διόρθωση τεχνικών προδιαγραφών

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Other File ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

Προϋπολογισμός: 8.351,65 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 22/10/2018 3:00 μμ

Επιστροφή