7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ"

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Η 7η Υ.ΠΕ Κρήτης προκηρύσσει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών,  για την προμήθεια του είδους «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (CPV 33698100-0)», για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.450,22€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 1359 των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 29 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο γραφείο πρωτοκόλλου της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης.

Πληροφορίες: Μαυογιάννης Βασίλειος, τηλέφωνο: 2813404418

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Other File ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προϋπολογισμός: 12.450,22 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 29/10/2018 3:00 μμ

Επιστροφή