7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟ.Μ.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Η 7η Υ.ΠΕ Κρήτης προκηρύσσει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ) με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια του είδους «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (CPV 44115210-4)» για τις ανάγκες της ΤΟ.Μ.Υ. Ρεθύμνου, της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,  συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.392,32€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 1428 των ΠΕΔΥ- Κέντρων Υγείας  της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/09/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μμ.

Πληροφορίες Μαυρογιάννης Βασίλειος, τηλέφωνο: 2813404418.

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Other File ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Προϋπολογισμός: 1.392,32 ευρώ

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 25/9/2017 3:00 μμ

Επιστροφή