ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΜΟΥ ΤΗΣ 7ης Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ

Diakhryxi Promhtheia: ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

 Ανάθεση της υπηρεσίας σίτισης των εφημερευόντων ιατρών του  Κέντρου Υγείας Βάμου της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης, «Υπηρεσίες παροχής γευμάτων - CPV 55320000-9», με βάση τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 16.149,96€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 13%  και με δικαίωμα προαίρεσης ενός επιπλέον (1) έτους (συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος  προαίρεσης 32.299,92€ συμπ/νου ΦΠΑ 13%)  σε βάρος του ΚΑΕ 1511 του Προϋπολογισμού ετών 2022-2024 των Κέντρων Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Πληροφορίες: Κ.Υ. ΒΑΜΟΥ Κα Γρηγοράκη Σοφία

Τηλ. : 28253 40414

  

 

των εφ

 

Αρχείο τεύχους διακήρυξης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προϋπολογισμός: 16.149,96€

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 30/6/2022 3:00 μμ

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ