«Α. Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών Β. Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών Γ. Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος»

Ιουν 19 2019 1:23 μμ

Τo με Αριθ: ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ.22433/14-06-2019 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

με ΑΔΑ: (78ΜΡ465ΧΘΨ-3ΧΓ) και θέμα:

«Α. Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών

Β. Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών

Γ. Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος».

Αρχείο: Αναλυτικά

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ