7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

«Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή»

Ιουν 13 2019 12:05 μμ

Τo με Αριθ: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/134/19995/31-05-2019 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

με ΑΔΑ: (9ΩΨΚ465ΧΘΨ-ΙΗ6) και θέμα:«Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Αρχείο: Αναλυτικά η πρόσκληση