7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

«Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)»

Απρ 16 2019 8:11 πμ

Τo με Αριθ: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/478/11213/08-04-2019 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

με ΑΔΑ: (9Σ69465ΧΘΨ-ΦΤΚ) και θέμα:

«Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από τον Ευρωπαϊκό

Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής

Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)».

Αρχείο: Αναλυτικά η πρόσκληση