7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

«Προκήρυξη θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης (ETF)»

Ιαν 3 2018 9:56 πμ

Τo υπ. Αριθ: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/258/43535/20-12-2017 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

με ΑΔΑ: (7ΚΡΞ465ΧΘΨ-Β0Γ) και θέμα:

«Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης (ETF)»

Αρχείο: Αναλυτικα η Προκύρηξη