7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Ανακοίνωση αναφορικά με την υποβολή της οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια του είδους «Ανελκυστήρας Σκάλας με πλατφόρμα εσωτερικού χώρου» για τις ανάγκες της ΤΟ.Μ.Υ. Μαλεβιζίου.

Σεπ 7 2017 11:58 πμ

Ανακοίνωση αναφορικά με την υποβολή της οικονομικής προσφοράς στην διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια του είδους «Ανελκυστήρας Σκάλας με πλατφόρμα εσωτερικού χώρου» (CPV 42416100-6) για τις ανάγκες της ΤΟ.Μ.Υ. Μαλεβιζίου, της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑE 1439 των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

Αρχείο: Ανακοίνωση αναλυτικά.

Επιστροφή